Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze hierna vermelde algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing tussen partijen, niet tegenstaande alle bijzondere of algemene voorwaarden vermeld op de aankooporders of andere documenten van de koper of de opdrachtgever.

Artikel 1. Offertes – bestek-sluiten van de overeenkomst

Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en diverse inlichtingen aan de klant medegedeeld, zijn geen offertes maar dienen enkel ter informatie. Wanneer een klant een bestelling doet, verbind de klant door onderhavige algemene voorwaarden die hij verklaard te kennen en te eerbiedigen. Geldigheidsduur van onze bestekken staat vermeld.

Iedere wijziging in de loop van de uitvoering van de werken moet schriftelijk voorgesteld worden en door ons aanvaard.

Wanneer een dergelijke wijziging een vermindering van de overeengekomen prijs tot gevolg heeft, zal de klant/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn van 20 % te berekenen op de vermindering en dit ten titel van winstderving.

De documenten, voorwerp van deze offerte, zijn van strikt vertrouwelijke aard. De berekeningen, ontwerp, modellen en tekeningen blijven onze exclusieve eigendom. Onze prijzen zijn steeds opgemaakt zonder BTW die altijd ten laste blijft van de klanten.

Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de bedragen die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling door de klant. Dit geldt voor de aankoopprijzen, de vrachtprijzen, de verzekeringspremies en alle andere kosten.

Het in overeenkomst/bestek/offerte bepaalde uurtarief kan herzien worden indien, na de ondertekening ervan, er een algemene loonsverhoging of loonindexatie wordt doorgevoerd ten gevolge van het afsluiten van een nieuwe CAO binnen het Paritair Comité 124 bis. Bij gehandtekende bestelbon gaat men akkoord met de algemene voorwaarden, vermeld op de ommezijde van deze bestelbon.

Artikel 2. Termijnen

De uitvoeringstermijnen, vastgesteld in de overeenkomst worden onder andere verlengd in volgende gevallen: wanneer onze werken vertraagd zijn omwille van andere vakgroepen, bij eender welke tussenkomst van de bouwheer of wanneer hij belangrijke wijzigingen in de loop van de werken beslist, wanneer de betalingsvoorwaarden door de opdrachtgever/klant/bouwheer niet worden nageleefd, bij tussenkomst van de wetgever die een vertraging in de werken veroorzaakt en bij gevallen van overmacht.”
De overeengekomen termijn zal in deze gevallen verlengd worden met de dagen vertraging veroorzaakt door deze gevallen.

De termijnen worden aan de klant/opdrachtgever/bouwheer gegeven bij wijze van inlichting. De vertraging in de werken die de 15 dagen niet overschrijdt, zal niet mogen worden ingeroepen als reden tot verbreking van de overeenkomst.

Een vertraging in de werken uitsluitend aan ons te wijten zal geen aanleiding zijn tot het eisen van een boete of een schadeloosstelling door de klant/bouwheer/opdrachtgever, tenzij voor de gevallen waarin wij ons uitdrukkelijk schriftelijk verbonden hebben”.

Indien de overmachtssituatie meer dan 4 weken duurt, is de aannemer gerechtigd, zonder rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te beëindigen of zal hij na het wegvallen van de overmacht opleverende omstandigheden als nog gerechtigd zijn de werken uit te voeren, zulks ter zijner keuze.

In alle geval zal slechts een boete of een schadevergoeding verschuldigd zijn na een aangetekend schrijven.

Artikel 3. Uitvoering der werken

De werken worden uitgevoerd op de openingsdagen en uren voorzien in de sociale wetgeving in voege. De overuren worden berekend overeenkomstig de van kracht zijnde sociale wetgeving. De klant zal ons, op eigen initiatief, de nodige informatie geven zowel gedurende de besprekingen als tijdens de uitvoering van de overeenkomst wat betreft de technische context en de precieze noden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

Het materiaal en de uitrusting blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van onze prijs, taxen en kosten inclusief.

Artikel 5. Oplevering van de werken

Onze werken en benodigdheden zijn gewaarborgd gedurende 1 jaar vanaf de voorlopige oplevering. De waarborg veronderstelt een normaal gebruik. Deze is beperkt tot 6 maanden indien de installatie dag en nacht in werking is.

De voorlopige oplevering dooft iedere klacht van de klant inzake zichtbare en onzichtbare gebreken, behalve indien er opmerkingen worden geformuleerd binnen 8 dagen van oplevering per aangetekend schrijven.

Artikel 6. Waarborg en aansprakelijkheid

Op de levering van machine geldt alleen de waarborg gegeven door de fabrikant. Deze garanties worden afgeleverd bij installatie.

De waarborg op de machines is slechts geldig voor zover de klant/bouwheer/opdrachtgever het product in normale omstandigheden en als een goede huisvader gevraagd.

In geen geval, kunnen wij, zowel voor de levering van de goederen als voor de aanneming, aansprakelijk gesteld worden voor gevallen te wijten aan onvoldoende onderhoud, normale slijtage, gebrekkig of onhandig gebruik van de toestellen, onzorgvuldigheid, onoplettendheid een gebrek aan toezicht, een herstelling of tussenkomst uitgevoerd door de klant/bouwheer/ opdrachtgever of door een derde. Wij zijn eveneens vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van brand, schade veroorzaakt door water of meteorologische omstandigheden en alle gevallen van overmacht.

Indien de klant/opdrachtgever/bouwheer zijn materiaal en machines levert of ons een bepaalde uitvoering van het werk oplegt, zullen wij vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot te gebreken.

De aansprakelijkheid van AIR FORCES zal hoe ernstig de fout ook is, behalve in geval van bedrog beperkt zijn en in geen geval het bedrag overschrijden van de totaalprijs van huidige aanneming exclusief BTW.”

Facturatie - betaling

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum behoudens schriftelijke en andersluidende bepaling. Elk verschuldigd bedrag niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege door het enkel vervallen van de termijn, zonder aanmaning en zonder noodzaak van een akte een intrest dragen van 1 % per maand. Daarenboven door het feit alleen van niet-betaling op de vervaldag en zonder noodzaak van een aanmaning zal het bedrag van de factuur forfaitair en onverminderbaar verhoogd worden met 10 % bij wijze van schadevergoeding met een minimum van 125,00 EUR.

Elke brief of klacht betreffende factuur moet aangetekend geformuleerd worden binnen de acht dagen.

Wanneer de klant/opdrachtgever/bouwheer in gebreke blijft een som te betalen en dit na twee aangetekende aanmaningen, hebben wij het recht de overeenkomst te verbreken en volledige schadevergoeding te eisen.

Niet - afwervingsbeding

De klant/bouwheer/opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk, behoudens onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zich te onthouden van iedere poging om rechtstreeks of onrechtstreeks enige overeenkomst af te sluiten of contact op te nemen met één van onze werknemers, consultants of leveranciers teneinde deze af te werven, in dienst te nemen, aan te trekken in de meest ruime zin van het woord of te ontmoedigen om bij ons tewerkgesteld te blijven. De klant/bouwheer/opdrachtgever zal bij overtreding hiervan ons een forfaitaire schadevergoeding moeten betalen van 30 000,00 EUR per overtreding, onverminderd het recht om elke effectief geleden schade te vorderen en te bewijzen.

Bevoegde rechtbank

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle Vilvoorde tenzij wij verkiezen te dagvaarden op de maatschappelijke zetel van de bouwheer.

Loading